Regulamin

VII Konkursu Plastycznego „Mój ilustrowany słownik”

polsko-niemiecki, polsko-francuski lub polsko-hiszpański

 

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady uczestnictwa i sposób przeprowadzenia

VII Konkursu Plastycznego „Mój ilustrowany słownik”

polsko-niemiecki, polsko-francuski lub polsko-hiszpański

Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie In gremio reprezentowane przez Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Gdyni. Autorem konkursu jest zespół nauczycieli języków obcych stowarzyszenia In gremio

Poprzednie sześć edycji konkursu zostały wpisane do kalendarza konkursów Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą  udostępnione na stronie internetowej Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdyni www.pslo.edu.pl

Konkurs jest jednoetapowy.

 

Cele konkursu
Celem konkursu jest wzbudzanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań językami obcymi oraz krajami , w których są używane.

Doskonalenie umiejętności językowych i plastycznych.

Rozwijanie uzdolnień oraz podnoszenie poziomu wiedzy.

Adresaci konkursu
Konkurs jest adresowany do uczniów klas V- VII szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego.

Jury konkursu

Prace oceniać będzie jury w składzie artysta –plastyk i zespół nauczycieli języków obcych stowarzyszenia In gremio

Terminarz i forma konkursu
Zadaniem uczestników jest wykonanie własnego polsko – niemieckiego lub polsko-francuskiego lub polsko-hiszpańskiego słownika obrazkowego.

W swoich książeczkach uczniowie powinni zaprezentować słownictwo związane z tematem

         MOJA WYMARZONA PODRÓŻ.

Technika wykonania słownika jest dowolna; może to być rysunek, malarstwo, kolaż, grafika,      fotografia. Należy jednak pamiętać, aby poszczególne ilustracje były podpisane nazwą niemiecką lub francuską lub hiszpańską i jej polskim tłumaczeniem. Poza tym każdy obrazek powinien być na jednej kartce A4 lub A3, a minimalna ilość takich kartek to 7.

Jury będzie oceniało estetykę i oryginalność wykonania pracy, poprawność językową i merytoryczną oraz zgodność pracy z tematem konkursu.

Prosimy o wyłonienie w Państwa szkole najlepszej pracy, bądź prac i dostarczenie ich do naszej placówki.

Pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym , który zawieszony będzie na w/w stronie prosimy złożyć w zaklejonej kopercie A4 z dopiskiem:

„Mój ilustrowany słownik’’- do 14 maja 2018 roku na podany niżej adres organizatora konkursu pocztą lub osobiście .

Wszyscy szkolni koordynatorzy konkursów otrzymują podziękowania oraz dyplomy dla szkoły.
Laureaci otrzymają dyplomy nagrody rzeczowe. W przypadku dużej liczby prac nadesłanych na konkurs organizatorzy zorganizują wystawę w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Kontakty konkursowe
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@pslo.edu.pl

Za część organizacyjną konkursu odpowiadają Panie:

Liliana Sikorska mail sikorska@gla.edu.pl

Justyna Pellowska mail pellowska@gla.edu.pl

W imieniu szkoły może kontaktować się wyłącznie koordynator szkoły.

  

Podsumowanie
Dokumentacja konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie organizatora.

81-331 Gdynia, ul. Pomorska 39/41
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).