Program doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu odpowiedniego przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu. Wybór zawodu jest długofalowym procesem rozwojowym, składającym się z decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat. Program umożliwia uczniom;

 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju samoświadomości- mocnych i słabych stron, własnych predyspozycji zawodowych, oferty edukacyjnej, rynku pracy i zasad nim rządzących,
 • zaplanowanie własnej kariery edukacyjnej i zawodowej.

Współczesna, bardzo dynamiczna rzeczywistość stwarza konieczność kształtowania odpowiednich postaw, wiedzy i umiejętności, pomocnych w przygotowaniu do kreatywnego i efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu wychowawczego – profilaktycznego szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno -zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej, jako ważnego elementu funkcjonowania społecznego.

Program obejmuje działania kierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli.

Realizowany jest przez dyrekcję, wychowawców, nauczycieli wszystkich przedmiotów, psychologa , współpracujące ze szkołą podmioty oraz uczniów i ich rodziców.

 

Cel ogólny:

 • Przygotowanie ucznia do dalszego kształcenia; wyboru kierunku edukacji,
 • Przygotowanie do roli pracownika, pracodawcy na aktualnym rynku pracy,
 • Pomoc w dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych i podejmowaniu prowadzących do nich ścieżek edukacyjnych.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Poznaje własne predyspozycje zawodowe.
 • Rozwija umiejętności, kompetencje przydatne do efektywnego funkcjonowania na dynamicznym rynku pracy w roli pracownika i pracodawcy.
 • Potrafi określić mocne i słabe strony, umiejętności, kompetencje i zainteresowania. Wzmacnia poczucie własnej wartości.
 • Rozwija swoja mocne strony, umiejętności, kompetencje i zainteresowania, pracuje nad słabymi stronami.
 • Zna czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu.
 • Zna system kształcenia, ofertę szkół wyższych i policealnych.
 • Potrafi podejmować trafne decyzje i dokonywać słusznych wyborów.
 • Potrafi planować własną ścieżkę edukacyjno-zawodową.
 • Poszerza wiedzę z zakresu zawodów przyszłości na rynku krajowym i unijnym, zna ścieżki edukacyjne prowadzące do zawodów, którymi jest zainteresowany.

Rodzice:

 • Są przygotowani do roli ,,doradców”.
 • Znają ofertę edukacyjną.
 • Wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci.
 • Znają czynniki wyboru szkoły i zawodu.

Nauczyciele:

 • Potrafią diagnozować potrzeby uczniów.
 • Rozwijają talenty, zainteresowania uczniów.
 • Wspierają młodzież i rodziców w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

 

Zadania Rady Pedagogicznej:

 • Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego programu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły.
 • Określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej na każdy rok nauki.
 • Realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, umiejętności poruszania się na rynku pracy.
 • Identyfikacja potrzeb uczniów i rodziców oraz zmian na rynku pracy i dostosowywanie do nich oferty edukacyjnej placówki.
 • Prowadzenie zróżnicowanych metod aktywnego poznawania zawodów, osobowości i kierunków kształcenia oraz rynku pracy.
 • Śledzenie losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów.
 • Zapewnienie uczniom profesjonalnej pomocy doradczej, włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej.
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu współczesnych zawodów oraz zawodów przyszłości na rynku krajowym i unijnym, możliwości rozwoju zainteresowań i talentów uczniów.
 • Wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu pomoc młodzieży wejść na rynek pracy.

 

Zadania nauczycieli przedmiotów:

 • Wprowadzanie elementów orientacji edukacyjnej i zawodowej do lekcji przedmiotowych. Powiązanie treści przedmiotowych z możliwymi kierunkami kształcenia i zawodu.
 • Wskazywanie korelacji treści przedmiotowych z praktyką zawodową.
 • Promowanie swoje przedmiotu/dyscypliny w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych.
 • Wskazywanie zawodów, dla których umiejętności przedmiotowe są kluczowe.
 • Informowanie o ścieżkach kształcenia prowadzących do zawodów.
 • Wskazywanie przedmiotów pokrewnych dla prowadzonego przedmiotu.
 • Uświadamianie uczniów o istotności danego przedmiotu szkolnego w karierach edukacyjno-zawodowych realizowanych w innych dyscyplinach.

 

Formy i metody pracy-dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów oraz szkoły.

Przykładowe formy realizacji zadań:

Indywidualne porady, wskazanie miejsc pomocy, źródeł informacji , ankiety, testy, kwestionariusze; dyskusje, pogadanki; zajęcia warsztatowe; gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej /o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o zasadach rekrutacji na wyższe uczelnie/ w postaci prasy, informatorów, broszur itp.

Wykorzystanie różnych narzędzi multimedialnych m. in. gier, programów komputerowych, filmów; konkursy;

Spotkania z przedstawicielami instytucji doradczych; spotkania z przedstawicielami pracodawców (określenie oczekiwań pracodawców); spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (rodzice, znajomi, absolwenci);

Powiązanie treści programowych przedmiotu ze światem zawodów;

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (organizacja spotkań);

Korzystanie z pomocy instytucji wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe (PPP, Biuro Edukacji, KOWEZiU, Wyższe Uczelnie, Międzyuczelniane Biura Karier, Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości).

Tematyka zajęć grupowych poszerzających wiadomości i umiejętności uczniów będzie dostosowywana do ich potrzeb, zainteresowań.

Zaplanowane- główne treści przypisane do poszczególnych lat nauki:

 • Klasy 1: samopoznanie (osobowość, temperament, zainteresowania, umiejętności, wartości, talenty, zdrowie), wyznaczanie celów.
 • Klasy 2: zawodoznawstwo- rynek pracy, planowanie kariery
 • Klasy 3: strategie poszukiwania pracy i funkcjonowania na rynku pracy, podejmowanie decyzji dotyczących wyboru kierunku studiów.

 

Oczekiwane efekty i korzyści wynikające z realizacji programu:

 • Kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań, umiejętności z zakresu wyboru dalszego kształcenia i zawodu,
 • Racjonalne planowanie ścieżki zawodowej uczniów,
 • Uświadomienie uczniom możliwości wprowadzania zmian w zaplanowanej ścieżce kariery ,
 • Pomoc młodzieży w poruszaniu się na rynku pracy ,
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w ich wyborach edukacyjnych,
 • Przekazywanie aktualnych informacji o typach szkół, możliwościach kształcenia,
 • Wzrost mobilności absolwentów
 • Wyrównanie szans na rynku pracy. Lepsze dopasowanie kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy,
 • Kształtowanie odpowiednich postaw, nawyków, umiejętności i wiedzy młodzieży,
 • Właściwe ukierunkowanie i wsparcie samo zatrudnienia. Lepsze dopasowanie ludzi do zawodów- zmniejszenie przekwalifikowania się, większa efektywność pracy, zadowolenie,
 • Świadomy i trafny wybór zawodu.