Absolwent Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni:

 • prezentuje prospołeczną i obywatelską postawę,
 • przestrzega norm społecznych, akceptuje odmienność innych ludzi traktując ją jako naturalną i stymulującą,
 • jest odpowiedzialny za swoje czyny i potrafi dokonywać przemyślanych wyborów,
 • jest ciekawy świata, rozwija swoje zdolności i rozumie konieczność samorozwoju,
 • świadomie posługuje się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, potrafi selekcjonować i krytycznie analizować informacje, zna pułapki cyberprzemocy,
 • sprawnie posługuje się językiem ojczystym i obcym w mowie i w piśmie,
 • wie, gdzie – w razie konieczności – zwrócić się o pomoc,
 • zna historię, kulturę i tradycję małej i wielkiej ojczyzny, a także Europy i świata,
 • udziela się w akcjach społecznych, jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych,
 • prowadzi aktywny/sportowy tryb życia,
 • dba o środowisko naturalne,
 • pozostaje w kontakcie ze środowiskiem szkolnym i bierze udział w życiu środowiska lokalnego,
 • potrafi pracować zarówno samodzielnie jak i w zespole,
 • jest w stanie zaplanować własną ścieżkę zawodową.

 

Cele te staramy się osiągnąć poprzez kształtowanie umiejętności:

 • czytania ze zrozumieniem,
 • komunikowania się w języku ojczystym oraz językach obcych,
 • logicznego myślenia,
 • obserwacji i krytycznej analizy otaczającego świata,
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,
 • planowania i organizowania własnej nauki oraz zarządzania czasem,
 • pracy indywidualnej i zespołowej.