STATUT

PIERWSZEGO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

W GDYNI

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku-Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671)

 

ROZDZIAŁ I

 1. Wstęp

ROZDZIAŁ II

 1. Cele i zadania szkoły

ROZDZIAŁ III

 1. Zadania osoby prowadzącej szkołę

ROZDZIAŁ IV

 1. Zasady działania organów szkoły

4.1 Organy szkoły

4.2 Dyrektor szkoły

4.3 Rada pedagogiczna

ROZDZIAŁ V

5.1 Organizacja szkoły

5.2 Zasady przyjmowania do szkoły

ROZDZIAŁ VI

 1. Finansowanie szkoły

6.1. Sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność szkoły

ROZDZIAŁ VII

 1. Prawa i obowiązki rodziców

7.1. Prawa ucznia

7.2. Obowiązki ucznia

7.3. Wyróżnienia i nagrody

7.4. Kary

7.5. Odwołanie od kar

ROZDZIAŁ VIII

 1. Prawa i obowiązki pracowników szkoły

8.1. Prawa nauczycieli

8.2. Obowiązki nauczycieli

8.3. Obowiązki wychowawcy klasy

8.4. Obowiązki psychologa

8.5. Prawa psychologa i innych pracowników szkoły

ROZDZIAŁ IX

 1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

9.1. Zasady ogólne oceniania wewnątrzszkolnego.

9.2. Ocenianie bieżące, śródroczne i końcowo roczne.

9.3. Egzamin klasyfikacyjny.

9.4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności – zgłaszanie zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej.

9.5 .Promowanie ucznia.

9.6. Egzamin poprawkowy.

9.7. Ocena zachowania.

9.8. Przyznawanie punktów zachowania.

9.9. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu.

ROZDZIAŁ X

 1. Zasady informowania o ocenianiu wewnątrzszkolnym i ocenianiu przedmiotowym.

 

ROZDZIAŁ XI

 1. Postanowienia końcowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

WSTĘP

1.1. Nazwa Szkoły ma brzmienie Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego  .

1.2. Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego  jest  szkołą dla młodzieży.

1.3. Siedziba Szkoły:  81-314 Gdynia, ul. Pomorska 39/41

1.4. Miejsca prowadzenia zajęć:

* Budynek szkoły w Gdyni

* Obiekty Gdyńskiego Centrum Sportu

* Ośrodek Psychologiczno – Pedagogiczny „Razem”

1.5.  Organem prowadzącym Pierwsze Społeczne Liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego jest Stowarzyszenie In gremio w Gdyni adres :

81 –616 Gdynia ul. Strażacka 15.

1.6. Stowarzyszenie In gremio w Gdyni reprezentuje Zarząd.

1.7.  Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisane do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta Gdyni .

1.8. Pedagogiczny nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

 

Rozdział II

CEL I ZADANIA SZKOŁY

2.1. Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest szkołą, działającą w ramach  systemu oświaty Rzeczpospolitej Polskiej i w oparciu o obowiązujące przepisy.

2.2. Szkoła realizuje programy nauczania, uwzględniające podstawy programowe zgodne z przepisami oświatowymi.

2.3. Szkoła prowadzi oddziały mistrzostwa sportowego dziewcząt w dyscyplinie piłki nożnej kobiecej. Do przyjmowania kandydatek do oddziału mistrzostwa sportowego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.(Dz.U. z 2017 r. poz.59) art. 137 ust.1 i art. 134 ust.1.

2.4. Zadaniem szkoły jest stworzenie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją  zajęć dydaktycznych, w szczególności przez:

Opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych.

Dążenie do maksymalnego dopasowania metod pracy  do uczniów  w celu opanowania wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego.

Umożliwienie uczniom uzdolnionym rozwijanie innych talentów niż sport (projekty, konkursy, granty).

Otoczenie uczniów wszechstronną opieką specjalistyczną Ośrodka Psychologiczno – Pedagogicznego „Razem”.

2.5. Zgodnie z § 9.1 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. poz.671) szkoła realizuje obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych, który wynosi co najmniej 16 godzin.

2.6. Szkoła prowadzi szkolenia sportowe z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę a daną jednostką.

2.9. Nauka w liceum trwa trzy lata.

2.10. Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego.

2.11. Szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

2.13. Szkoła stosuje szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59)

2.14. Ocenianie Wewnątrzszkolne podaje się do wiadomości uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) na początku każdego roku szkolnego i jest do wglądu w sekretariacie szkoły, u wychowawców klas, którzy zapoznają z nim  rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym oraz umieszczone w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Rozdział III

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ

Organem prowadzącym , sprawującym bezpośredni nadzór nad pracą Szkoły jest Zarząd   Stowarzyszenia In gremio w Gdyni.

3.1. Zadania Zarządu

3.1.1. Zatrudnia i zwalnia Dyrektora Szkoły.

3.1.2. Jest jednostką nadrzędną wobec Dyrektora Szkoły w ramach swych kompetencji stanowiących.

3.1.3. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pracowników działu finansowego.

3.1.4. Wyposaża szkołę w pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych Szkoły.

3.1.5. Sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Ustala zasady wynagradzania Dyrektora i innych pracowników Szkoły.

3.1.6. Nadzoruje prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.

3.1.7. Zatwierdza organizację Szkoły oraz kryteria przyjmowania uczniów.

3.1.8. Może występować w sprawach dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do Dyrektora Szkoły i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.1.10. Nadaje Statut Szkoły.

3.1.11. Może zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego. W tym przypadku Zarząd jest zobowiązany na co najmniej sześć miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców (prawnych opiekunów), uczniów, kuratora oświaty oraz gminę, na której terenie jest położona Szkoła.

3.1.12. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenie likwidacji.

Rozdział IV

ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

4.1. Organami Szkoły są:

4.1.1.Dyrektor Szkoły,

4.1.2.Rada Pedagogiczna,

4.1.3. Samorząd  Uczniowski

4.2. Dyrektor Szkoły.

4.2.1. Dyrektor odpowiada przed Zarządem  za zgodne z prawem, w ramach

swych kompetencji, funkcjonowanie Szkoły.

4.2.2. W zakresie nadzoru pedagogicznego jednostką nadrzędną dla Dyrektora Szkoły jest Kurator Oświaty w Gdańsku, w pozostałych sprawach Zarząd  Stowarzyszenia In gremio w Gdyni.

4.2.3. Czas pracy Dyrektora jest nienormowany.

4.2.4. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Szkoły.

4.2.5 Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

4.2.6. Dyrektor szkoły nadzoruje właściwą realizację programu wychowawczo-profilaktycznego.

4.2.7.  Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole .

4.2.8. Realizuje uchwały Zarządu oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

4.2.9. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu.

4.2.10. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę , organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz nauczycieli, wychowawców,  psychologa oraz innych pracowników Szkoły.

4.2.11. Wspólnie z Zarządem opracowuje strukturę organizacyjną Szkoły.

4.2.12. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem wszystkich pracowników Szkoły.

4.2.13. Przedstawia Zarządowi semestralne sprawozdanie z działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły.

4.2.14. Określa kryteria przyjmowania uczniów oraz przedstawia je do zatwierdzenia Zarządowi.

4.2.15. Przyjmuje uczniów w oparciu o obowiązujące w Szkole kryteria.

4.2.16. Decyduje w sprawach wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły.

4.2.17. Podejmuje decyzję o nagradzaniu i ukaraniu ucznia, stosując się do Statutu.

4.2.18. Może zasięgać opinii Rady Pedagogicznej przy odwoływaniu się ucznia od kary porządkowej.

4.2.19. Może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

4.2.20. W uzasadnionych przypadkach przedstawia Zarządowi wniosek o udzielenie urlopu nauczycielowi na kursy i zajęcia organizowane przez władze szkolne lub inne instytucje, mające na celu podniesienie jego kwalifikacji pedagogicznych.

4.2.21. Może występować do Zarządu o dokonanie zmian w Statucie Szkoły.

4.3. Rada Pedagogiczna

4.3.1. Zrzesza wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole wraz z psychologiem.

4.3.2. Tworzy program wychowawczo – profilaktyczny  Szkoły oraz  go realizuje .

4.3.3. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, których realizacja jest uzależniona od pozytywnej opinii osoby prowadzącej.

4.3.4. Dokonuje oceny zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego, klasyfikacji i promocji uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi w tej sprawie.

4.3.5. Zatwierdza śródroczne i roczne wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, wnioskuje o przyznanie nagród i wyróżnień dla wyróżniających się uczniów.

4.3.6. Opiniuje kwestie dydaktyczne i wychowawcze.

4.3.7. Podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

4.3.8. Opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

4.3.9. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków rady lub też na wniosek Zarządu   In gremio w Gdyni.

4.3.10. Zebrania rady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego. Protokół zebrania jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

4.3.11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

4.3.12. Zebrania Rady Pedagogicznej powinny się odbyć co najmniej czterokrotnie w roku szkolnym.

4.3.13.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni  przez przewodniczącego goście za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.4 Samorząd Szkolny

Cele Samorządu.

4.4.1 Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

prawo organizowania działalności kulturalnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

na życzenie Dyrektora Szkoły wydać opinię w sprawie oceny nauczycieli.

Rozdział V

ORGANIZACJA SZKOŁY

5.1. Organizacja Szkoły

5.1.1. Pierwsze Społeczne Liceum ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego kształci młodzież w klasach zapewniających realizację przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

5.1.2. Treści kształcenia i zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów określają obowiązujące podstawy  programowe.

5.1.3. W Szkole mogą być prowadzone eksperymenty i innowacje pedagogiczne. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Zarząd  Stowarzyszenia.

5.1.4. Do realizacji celów Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

gabinetów i pracowni przedmiotowych

sal dydaktycznych

biblioteki szkolnej

zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych

gabinetu profilaktyki zdrowotnej

opieki psychologa szkolnego

pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

5.1.5. Uczniowie podzieleni są na oddziały klasowe liczące do 25 osób. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie liczby uczniów w oddziale klasowym.

5.1.6.a Lekcje języków obcych  i matematyki mogą się odbywać z podziałem na grupy z uwzględnieniem stopnia zaawansowania wiadomości i umiejętności.

5.1.7. Lekcje wychowania fizycznego  dla młodzieży ,nie będącej zawodnikami klubów sportowych, odbywają się z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

5.1.8. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich przyjmujemy jak w szkołach publicznych.

5.1.8.1 Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w kalendarzu szkolnym na rok bieżący zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną .

5.1.9. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 45 minut.

5.1.10. W celu rozszerzenia wiadomości uczniów oraz rozwoju ich zainteresowań mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Doboru treści i form zajęć dodatkowych dokonuje Dyrektor Szkoły w zależności od potrzeb i istniejących możliwości.

5.1.11. Nauka w oddziałach mistrzostwa sportowego jest bezpłatna.

5.1.12. Prawa i obowiązki uczniów określa Statut.

5.1.13. Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców określa Statut oraz

obowiązujące przepisy oświatowe.

5.1.14. W sprawach indywidualnych dotyczących uczniów i ich problemów dydaktyczno – wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) powinni w pierwszej kolejności zgłaszać  się do wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, psychologów szkolnych  a następnie dyrektora szkoły.

5.1.15. Dyrektor Szkoły jest dostępny dla rodziców (prawnych  opiekunów) we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach pracy szkoły.

5.1.16. Uwagi rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące działalności dydaktyczno – wychowawczej lub organizacyjnej Szkoły, mogą być kierowane bezpośrednio do zainteresowanego nauczyciela, wychowawcy lub Dyrektora szkoły.

5.1.17. Spotkania wychowawców klas z rodzicami odbywają się co najmniej cztery razy  w roku szkolnym.

5.1.18. Szkoła realizuje zadania wynikające ze Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, tworzy zespoły, wyznacza koordynatora działań.

5.2. Zasady przyjmowania do Szkoły

5.2.1. Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się na podstawie:

zgody rodziców (prawnych opiekunów),

świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach  testów gimnazjalnych.

Uczniowie nie będący zawodnikami klubów sportowych przyjmowani są do szkoły na podstawie konkursu świadectw oraz osiągnięć uczniów w szkole gimnazjalnej.

5.2.3.  5.2.4. Rodzic lub opiekun prawny  składa podanie o przyjęcie do Szkoły za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej.(Nie dotyczy uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego).

5.2.5. Przyjęcia do Szkoły dokonuje Dyrektor po dokonanej analizie rekrutacyjnej.

 

Rozdział VI

FINANSOWANIE SZKOŁY

6.1. Sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły.

6.1.1. Dotacja oświatowa (oddziały mistrzostwa sportowego nie ponoszą żadnych opłat) , czesne od Rodziców młodzieży niesportowej  i inne opłaty pobierane są w celu pokrycia działalności Szkoły.

6.1.2. Czesne pobierane jest za dwanaście miesięcy w roku kalendarzowym (miesiące wrzesień/sierpień) w klasie I i II oraz za dziesięć miesięcy  (wrzesień/czerwiec) w klasie III. (Nie dotyczy to młodzieży  oddziałów mistrzostwa sportowego).

6.1.3. Wysokość czesnego oraz innych opłat ustala Zarząd .

6.1.4. Umowa o kształcenie dziecka w szkole (za wyjątkiem oddziałów mistrzostwa sportowego) w Gdyni zobowiązuje rodziców (prawnych opiekunów) do wnoszenia opłat z tytułu czesnego .

6.1.5. Opłaty z tytułu czesnego są wnoszone z góry do dziesiątego każdego miesiąca.

6.1.6. Zaległości we wnoszeniu opłat czesnego przekraczające dwa miesiące upoważniają Zarząd do rozwiązania umowy o kształcenie dziecka z końcem roku szkolnego lub w jego trakcie po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

6.1.7. Jeżeli przeniesienie dziecka do innej szkoły następuje w trakcie roku szkolnego wówczas rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do uregulowania czesnego za cały okres kształcenia dziecka łącznie z miesiącem, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.

6.1.8. Za materialne szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).

6.1.9. W szczególnych przypadkach Zarząd zastrzega sobie prawo zwolnienia danego ucznia z opłat czesnego na pisemną prośbę z uzasadnieniem rodziców (prawnych opiekunów).

 

Rozdział VII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

7.1. Prawa ucznia

7.1.1. Uczeń ma prawo do pobierania w Szkole dogłębnej i rzetelnej wiedzy, a także  w przypadku klasy mistrzostwa sportowego do  podnoszenia umiejętności sportowych.

7.1.2. Godność osobista ucznia powinna być szanowna przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

7.1.3. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy Szkoły w samokształceniu i w zdobywaniu nadprogramowej wiedzy.

7.1.4. Uczeń ma prawo do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, wspierających jego rozwój. Udział w nich nie może być obowiązkowy,

7.1.5. Uczeń ma prawo do głoszenia swoich poglądów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie z zasadami prowadzenia dyskusji i jeśli nie narusza praw innych.

7.1.6. Wiedza, umiejętności i praca ucznia powinny być sprawiedliwie ocenione, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

7.1.7. Uczeń ma prawo wykorzystać w pełni na wypoczynek przerwy międzylekcyjne, a na okres przerw świątecznych i ferii być zwolniony od zadań domowych.

7.1.8. W sytuacjach losowych uczeń może być zwolniony z lekcji na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów za wiedzą wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności za wiedzą Dyrektora Szkoły.

7.1.9. Uczeń ma prawo reprezentować Szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami.

7.2. Obowiązki ucznia

7.2.1. Uczeń ma obowiązek zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności zgodnie z materiałem objętym programem nauczania, a także w przypadku  klas mistrzostwa sportowego, programem szkolenia sportowego.

7.2.2. Uczeń ma obowiązek szanować godność osobistą wszystkich członków społeczności szkolnej.

7.2.3. Uczeń ma obowiązek regularnie i punktualnie uczęszczać do Szkoły.

7.2.4. Uczeń ma obowiązek dbać o zdrowie własne i nie działać na szkodę zdrowia bliźniego.

7.2.5. Uczeń ma obowiązek dbać o czystość i schludny wygląd.

7.2.6. Uczeń ma obowiązek przestrzegać Statutu Szkoły oraz zarządzeń Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

7.2.7. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do lekcji, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

7.2.8. Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy usprawiedliwienie swej nieobecności w szkole w terminie nieprzekraczającym jednego tygodnia od dnia podjęcia zajęć szkolnych.

7.2.8 a. Usprawiedliwienie do 1 tygodnia może mieć charakter informacji pisemnej od rodzica, opiekuna prawnego lub wychowawcy z bursy. Jest nim również zwolnienie lekarskie.

7.2.9. Uczeń ma obowiązek uzupełnić do następnej lekcji brak wiadomości, wynikający z nieprzygotowania do zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

7.2.10. Uczeń ma obowiązek zachowywać się kulturalnie, godnie reprezentować Szkołę oraz dbać o jej dobre imię.

7.2.11. Uczeń ma obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócić toku lekcji.

7.2.12. Uczeń ma obowiązek respektować uwagi wszystkich nauczycieli i pracowników Szkoły.

7.2.13. Uczeń ma obowiązek dbać o mienie Szkoły, a w przypadku wyrządzenia szkody powinien ją naprawić. Straty materialne pokrywają rodzice (prawni opiekunowie).

7.2.14. Uczeń ma obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie Szkoły.

7.2.15. W godzinach zajęć szkolnych obowiązuje uczniów zakaz opuszczania terenu Szkoły bez zgody  Wychowawcy (lub w przypadku jego  nieobecności – Dyrektora).

7.2.16. Uczeń ma obowiązek respektowania następujących zakazów:

wychodzenia ze Szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych oraz przerw,

posiadania na terenie Szkoły broni palnej, pneumatycznej, białej  ,miotaczy gazu obezwładniającego, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, materiałów łatwopalnych, gazu.

palenia papierosów na terenie szkolnym oraz w miejscach użyteczności publicznej.

posiadania, rozprowadzania i spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie szkolnym oraz w miejscach użyteczności publicznej.

posiadania i używania środków dopingujących,  samowolnego korzystania z telefonów komórkowych lub innych komunikatorów podczas zajęć.

7.2.17.Uczeń powinien współtworzyć miłą atmosferę w Szkole i zapobiegać konfliktom klasowym.

7.3. Wyróżnienia i nagrody

7.3.1. Uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe, muzyczne, plastyczne lub inne, za aktywność społeczną I wolontariacką na terenie klasy, Szkoły lub poza Szkołą, za wzorową postawę lub z innych powodów.

7.3.2. Wyróżnienia i nagrody takie jak:

pochwała ustna, list pochwalny, nagroda rzeczowa i inne przyznają wychowawca klasy, dyrektor Szkoły lub Rada Pedagogiczna.

7.4. Kary

7.4.1. W Szkole mogą być stosowane następujące typy kar:

porządkowe

dyscyplinarne.

7.4.2. Karami dyscyplinarnymi dla uczniów są:

upomnienie wychowawcy (ustne)

upomnienie dyrektora (ustne)

upomnienie dyrektora (na piśmie)

nagana dyrektora (na piśmie)

ostrzeżenie o możliwości skreślenia z listy uczniów (na piśmie)

skreślenie z listy uczniów przez Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady

Pedagogicznej.

7.4.3. Skreślenie z listy uczniów może mieć miejsce w trakcie trwania roku szkolnego lub z jego końcem w następujących przypadkach:

posiadania broni palnej, pneumatycznej, białej , gazu obezwładniającego, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, materiałów łatwopalnych,

posiadanie, rozprowadzanie i spożywanie na terenie Szkoły i wszystkich imprezach szkolnych (wyjścia, wycieczki, obozy i itp.): tytoniu, alkoholu, narkotyków, środków dopingujących, innych środków odurzających,

znęcania się psychicznego  i fizycznego,

kradzieży oraz wymuszeń,

używania wulgaryzmów wobec pracowników szkoły i innych osób społeczności szkolnej,

notorycznego łamania wymagań wynikających z obowiązku szkolnego ucznia,

popełnienia przez ucznia przestępstwa w rozumieniu prawa,

zaległości w opłatach czesnego przekraczających dwa miesiące,

w przypadku uczniów klas mistrzostwa sportowego w momencie opuszczenia klubu, w którym trenują.

W tych przypadkach skreślenie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

7.4.4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożenia odwołania od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów do Pomorskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7.5. Odwołanie od kar.

7.5.1. Uczeń ma prawo odwołać się od kary porządkowej w ciągu czterech dni od jej nałożenia do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem Wychowawcy. Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej,

7.5.2. Uczeń ma prawo odwołać się od kary dyscyplinarnej do Dyrektora w ciągu czterech dni od jej nałożenia (nie dotyczy kary skreślenia z listy uczniów).Odwołanie to powinno być rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni.

7.5.3. Uczeń ma prawo odwołać się od wymierzonej kary do Dyrektora Szkoły przedstawiając mu pisemne uzasadnienie swojej prośby. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni.

7.5.4 Uczniowi skreślonemu z listy uczniów Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni.

Rozdział VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY

8.1. Nauczyciel ma prawo:

8.1.1. Decydować i odpowiadać za dobór metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

8.1.2. Wzbogacać własny warsztat pracy, wnioskować do Dyrektora Szkoły o zakup pomocy dydaktycznych.

8.1.3. Korzystać w pracy wychowawczej z porad psychologa szkolnego.

8.1.4. Opiniować ocenę zachowania ucznia, którą zamierza wystawić wychowawca klasy.

8.1.5. Wnioskować i opiniować zmiany w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego.

8.1.6. Do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Tryb dokształcania nie może kolidować z realizacją zadań pedagogicznych – wychowawczych Szkoły, toteż musi być uzgodniony z Dyrektorem Szkoły.

8.1.7. Wnioskować o przyznanie nagród i kar dla uczniów Szkoły,

8.1.8. Poznać przed zakończeniem zajęć dydaktycznych przewidziany dla niego przydział obowiązków służbowych, wynikający z projektu organizacji następnego roku szkolnego.

8.2. Nauczyciel zobowiązany jest:

8.2.1. Przestrzegać postanowień Statutu Szkoły oraz obowiązujących przepisów oświatowych.

8.2.2. Być przyjaźnie nastawionym do młodzieży i przestrzegać zasad etyki zawodowej.

8.2.3. Posiadać aktualne badania lekarskie, zezwalające na stały kontakt z młodzieżą.

8.2.4. Przestrzegać wynikających z planu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć. W szkole powinien być o czasie pozwalającym na punktualne rozpoczęcie jego pierwszej lekcji.

8.2.5. Zapewnić młodzieży bezpieczne warunki pracy oraz sprawować opiekę nad uczniami przez cały czas pobytu w Szkole.

8.2.6. Sumiennie wypełniać wyznaczony mu dyżur oraz ponieść odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z braku jego właściwej opieki nad młodzieżą.

8.2.7. Respektować zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających w Szkole.

8.2.8. Do pisemnego opracowania na każdy okres roku szkolnego ramowego rozkładu materiału, w oparciu o program, ujęty w szkolnym zestawie programów dla danej klasy i przedstawienia go Dyrektorowi Szkoły . Do podania uczniom wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych, określenia różnorodnych form aktywności uczniów rozwijanych na jego zajęciach, wskazaniu tych, których efekty będą podlegały sprawdzaniu i ocenianiu, określenia zasad udostępniania uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym) oprawionych i ocenionych prac pisemnych. Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów każdy nauczyciel jest zobowiązany przedstawić i wyjaśnić uczniom na pierwszej lekcji z daną klasą w roku szkolnym.

8.2.9. Uwzględniać w procesie dydaktycznym wszelkie możliwości uczniów i dostosowywać do nich  metody i formy pracy .

8.2.10. Do uczenia języka ojczystego, dbania o jego piękno i poprawność, bez względu na rodzaj prowadzonych zajęć dydaktycznych.

8.2.11.Do stosowania różnych form nauczania oraz systematyczności w sprawdzaniu wiedzy ucznia i wpisywania ocen cząstkowych do dziennika elektronicznego. Do rzetelnej i sprawiedliwej oceny postępów swoich uczniów oraz bieżącego informowania o niej  zainteresowanej młodzieży oraz rodziców (prawnych opiekunów).

8.2.12. Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) uzasadnić w bezpośredniej rozmowie z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami) ,  na podstawie analizy ocenionej pracy, kryteria na podstawie których ustalił ocenę.(Zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów) .W szkole są dopuszczone następujące zasady udostępniania prac pisemnych: nauczyciel przekazuje ocenione prace rodzicom (opiekunom prawnym ) przez uczniów, zapoznanie z pracą rodzic potwierdza podpisem na pracy, prace są dostępne u nauczyciela w czasie spotkań z rodzicami lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów u przewodniczących zespołów przedmiotowych, nauczycieli poszczególnych przedmiotów dyrekcji szkoły oraz w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

8.2.13. Znać i przestrzegać zasady oceniania wewnątrzszkolnego.

8.2.14. Do bieżącego informowania wychowawców klas o zachowaniu uczniów.

8.2.15. Do prowadzenia prawidłowo i systematycznie dokumentacji

dydaktyczno – wychowawczej.

8.2.16. Stosować urozmaicony sposób sprawdzania wiedzy ucznia (prace pisemne, odpowiedzi ustne, rozmowy indywidualne) zgodnie z przepisami.

8.2.17. Uczestniczyć w spotkaniach z doradcami metodycznymi oraz w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Szkołę.

8.2.18. Do uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez Dyrektora  Szkoły, posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych oraz w imprezach szkolnych.

8.2.19. Do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zebraniach zespołów wychowawczych, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

8.2.20. Dbać o estetykę Szkoły i jej najbliższego otoczenia.

8.2.21. Opiekować się przydzieloną salą lekcyjną lub pracownią przedmiotową oraz ponieść odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły, jeśli wynika to z jego zaniedbań.

8.2.22. Uzgodnić planowaną wycieczkę z Dyrektorem Szkoły .

8.2.23. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w obowiązującym tygodniowym wymiarze, do wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego.

8.3.Wychowawca zobowiązany jest do:

8.3.1. Organizowania i prowadzenia procesu wychowawczego powierzonej mu klasy.

8.3.2. Prowadzenia procesu integracyjnego zespołu klasowego m.in. przez organizowanie wycieczek turystycznych, wspólnych wyjść do teatru, kina itp.

8.3.3. Bieżącego interesowania się wynikami osiąganymi przez wychowanków, ich problemami wychowawczymi i innymi sprawami klasy.

8.3.4. Ścisłej współpracy z nauczycielami uczącymi w klasie oraz konsultowania z nimi śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8.3.5. Ścisłej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), włączenia ich w programowe i organizacyjne sprawy klasy i Szkoły, bieżącego przekazywania im informacji o sukcesach i problemach dziecka.

8.3.6. Zorganizowania spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) zgodnie z kalendarzem. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) poinformowania o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen śródrocznych i rocznych zapisanych w ocenianiu wewnątrzszkolnym i przedmiotowym, zasadach udostępniania uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym) poprawionych i ocenionych prac pisemnych. Rodzice prawni opiekunowie potwierdzają uzyskane informacje podpisem.

8.3.7. Współdziałania z psychologiem szkolnym. Ewentualne badanie ucznia przez pedagoga lub psychologa musi poprzedzać zgoda rodzica (prawnego opiekuna).

8.3.8. Okazywania pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów w zespole klasowym, a także między wychowankami a społecznością szkolną.

8.3.9. Uczestniczenia wspólnie z klasą w pracach na rzecz Szkoły, dbania o estetykę Szkoły i jej najbliższego otoczenia.

8.3.10. Prawidłowego prowadzenia dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik elektroniczny, arkusze ocen, świadectwa promocyjne i itp.).

8.4. Psycholog zobowiązany jest do:

8.4.1. Rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn

niepowodzeń szkolnych tj. :

Wstępnej diagnozy trudności w uczeniu się.

Analizy sytuacji szkolnej lub klasowej (samodzielnie lub we współpracy ze specjalistą).

Opracowania projektu zmian w oparciu o sprawozdania z analizy sytuacji wychowawczej szkoły.

Rozpoznawania problemu ucznia.

Diagnozy środowiska wychowawczego ucznia we współpracy z instytucjami

wspierającymi pracę szkoły.

Monitorowania realizacji obowiązku szkolnego i absencji szkolnej uczniów.

8.4.2. Określania form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb poprzez :

Koordynowania działań w zakresie zajęć specjalistycznych.

Organizowania różnych form pomocy psychologiczno –  pedagogicznej.

Stałej i doraźnej współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

8.4.3. Organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli tj. :

Współpracy z doradcą metodycznym.

Zgłaszania wskazanej tematyki, współpraca z instytucjami kompetentnymi w danym obszarze lub prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych.

Dodatkowego doskonalenia zawodowego (w ramach podejmowanych zadań, z własnej inicjatywy – własne opracowania, raporty, publikacje, scenariusze zajęć, ankiety i inne).

Prowadzenia zajęć specjalistycznych w zależności od posiadanych kwalifikacji.

Współpracy z wychowawcą klasy.

Pomocy nauczycielom- dydaktykom w dostosowaniu metod i form pracy z uczniem.

Prowadzenia zajęć wychowawczych w klasie.

Współpracy z rodzicami uczniów.

8.4.4. Podejmowania działań wychowawczo- profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli czyli :

Psychoedukacji rodziców w ramach spotkań klasowych, wywiadówek itp. (prowadzenie lub koordynacja).

Koordynacji zadań wychowawczych.

Wspierania rodziców w rozwiązywaniu sytuacji trudnych wychowawczo.

Monitorowania zachowań ucznia w środowisku szkolnym i okołoszkolnym.

Opracowania programów działań profilaktycznych dla potrzeb konkretnego odbiorcy (indywidualnego lub grupowego).

Wczesnej interwencji w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych w jakiejkolwiek formie.

Prowadzenia działań interwencyjno- naprawczych.

8.4.5. Wspierania działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, o których mowa w odrębnych przepisach tj.:

Wyjazdy integracyjne – organizacja, koordynacja, współudział.

Współtworzenie i współpraca w realizacji program wychowawczo – profilaktycznego.

Koordynacja oddziaływań profilaktycznych.

Współpraca z kuratorami i innymi instytucjami pomocowymi.

Udostępnianie wychowawcom scenariuszy zajęć wychowawczych.

Opracowanie i prowadzenie zajęć tematycznych na prośbę uczniów,

wychowawców, nauczycieli lub rodziców.

Wspieranie oddziaływań wychowawczych środowiska.

8.4.6. Planowania i koordynowania zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, zapewnienie współpracy doradcy zawodowego.

8.4.7. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów oraz rodziców w zakresie przygotowania do wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu poprzez:

8.4.8.Konstruowanie „banku informacji” dotyczących zawodów, szkół, możliwości dalszego kształcenia w danym regionie.

8.4.9. Prowadzenie rozmów indywidualnych , poradnictwa dla uczniów i rodziców, wspierających podejmowanie decyzji w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

8.4.10.Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej tj.:

Rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Określania form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

Organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli.

Podejmowania działań wychowawczo-profilaktycznych, wynikających z realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego  Szkoły, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli.

Wspierania działań wychowawczo-opiekuńczych nauczycieli wynikających z realizacji programu wychowawczego-profilaktycznego Szkoły.

8.5. Prawa psychologa i innych pracowników Szkoły:

8.5.1. Współuczestniczenie w realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły.

8.5.2. Wnioskowanie zmian i opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.

8.5.3. Opiniowanie oceny zachowania uczniów.

8.5.4. Wnioskowanie o przyznanie nagród i kar dla uczniów Szkoły.

8.5.5. Wyrażanie opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem i życiem Szkoły.

Rozdział IX

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW PIERWSZEGO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOLSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. EDWARDA STACHURY.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz. U.z 2016 r. poz. 1278)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego.  (Dz. U. z 2017 r. poz.671)

 Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

 • Informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych ( w tym o szczególnych uzdolnieniach) i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.
 • Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.
 • Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju
 • Udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych:

ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

9.1. ZASADY OGÓLNE

9.1.1.      Osiągnięcia dobrych wyników w nauce i zachowaniu w równym stopniu leży w interesie ucznia, nauczyciela, jak i rodziców (prawnych opiekunów).

9.1.2.      Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej;

nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania potrzeb przez nauczycieli i specjalistów;

posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęć z informatyki– na podstawie tej opinii.

9.1.3.      Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, zasadach i kryteriach oceniania, formach oceny i zasadach podwyższania oceny, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Wychowawcy klas informują o kryteriach ocen zachowania.

9.1.4.      Ocena opiera się na wymaganiach edukacyjnych zawartych w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego oraz innych dokumentach np. przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

9.1.5.      Uczniowie są odpowiedzialni za sposób wykorzystywania lekcji i wskazówek nauczycieli dla rozwoju swej wiedzy, umiejętności i sprawności. Są zobowiązani do czynnego udziału w lekcjach, systematycznej nauki i odrabiania zadań domowych oraz udziału w sprawdzianach, testach i pracach pisemnych.

9.1.6.      Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

9.1.7.      Przedmiotem oceny stają się postępy edukacyjne uczniów, czyli ich wiadomości, umiejętności i sprawności (na przykład wychowanie fizyczne), aktywności na zajęciach oraz zachowanie.

9.1.8.      Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej.

9.1.9.     Uczeń ma obowiązek uzupełniania wiedzy, umiejętności i zadań domowych za czas swej nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej.

9.1.10.  Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad jawności w wystawianiu oceny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wystawiający ocenę powinien ja uzasadnić ustnie lub pisemnie. Z tytułu udostępniania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki , dotyczących ich dzieci nie pobierane są żadne opłaty.

Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi oraz jego rodzicom (prawnym opiekunom). W szkole dopuszcza się następujące sposoby udostępniania ocenionych prac pisemnych: wydanie pracy uczniowi z prośbą o podpis rodzica na pracy , okazaniem pracy na zebraniu z rodzicami lub po indywidualnym umówieniu się z nauczycielem .

9.1.11.  Miesiąc przed rocznym  klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na wywiadówce o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Ocenę z zachowania systematycznie  generuje dziennik LIBRUS zgodnie z systemem punktowym zawartym w WSO. Wychowawca klasy opiniuje ocenę z zachowania z nauczycielami uczącymi w danej klasie i informuje ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie z zachowania. Rodzic nieobecny na tym zebraniu ma obowiązek zgłosić się po informację do wychowawcy klasy.

 

9.1.12.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia pisemnie do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (półroczna ) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do dyrektora szkoły  w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

9.1.13 Uczeń może uzyskać ocenę roczną klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana , jeżeli w określonym przez nauczyciela terminie (najpóźniej  7 dni przed terminem klasyfikacji) potwierdzi  znajomość treści nauczania wymaganych na ocenę , o którą się ubiega. Uczeń może uzyskać ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana także w przypadku , gdy uczeń lub rodzic(prawny opiekun) złoży wniosek do dyrektora szkoły o egzamin sprawdzający.

9.1.14. Na wniosek ucznia lub jego rodzica( opiekuna prawnego) dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności  udostępnia w uzgodnionym terminie dyrektor szkoły po uprzednim złożeniu wniosku o wgląd do dokumentacji.

9.1.15.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a  także systematyczności udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Ustalając ocenę z wychowania fizycznego nauczyciel kieruje się zasadami indywidualizmu, obiektywizmu, jawności oraz motywującego i wychowawczego wpływu na postawę wobec kultury fizycznej. Każda ocena uzyskana w wymienionych działaniach ma taki sam wpływ na ocenę półroczną lub końcowo roczną.

9.1.16. Zawodnicy klubów sportowych „Asseco Gdynia” oraz „Sztorm Gdyni” trenujący co najmniej 19 godzin tygodniowo uzyskują z zajęć wychowania fizycznego ocenę celującą.

9.1.17.  Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego z możliwością: całkowitego zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia w/w zajęciach lub zwolnienia ucznia z  wykonywania niektórych wskazanych przez lekarza  ćwiczeń fizycznych.

9.1.18. Szkoła organizuje w ramach tygodniowego planu zajęć dydaktycznych naukę religii i etyki.  W przypadku uczniów niepełnoletnich w zajęciach religii, etyki biorą udział uczniowie, których rodzice wyrazili takie życzenie przedstawione w formie pisemnego oświadczenia przed rozpoczęciem danego roku szkolnego.  Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez właściwe władze reprezentujące daną religię, wyznanie lub związki wyznaniowe.  Szkoła zapewnia w czasie trwania lekcji religii i etyki opiekę uczniom, którzy z niej nie korzystają.

9.1.19.  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii z publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej czy też specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu ,afazją, zespołem Aspargera lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie następuje do końca danego etapu edukacyjnego.

 

 

9.2    OCENIANIE BIEŻĄCE, ŚRODROCZNE I KOŃCOWOROCZNE.

Ocenianie bieżące ma na celu:

 • Monitorowanie pracy ucznia
 • Przekazywanie uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń zrobił dobrze, co i w jaki sposób wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

9.2.1.      Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich przyjmujemy jak w szkołach publicznych.

9.2.2.      Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na koniec I półrocza.

9.2.3.      Uczeń, który na koniec okresu (roku szkolnego) otrzyma powyżej 50% nieobecności nieusprawiedliwionej otrzymuje nieklasyfikację z danego przedmiotu.

9.2.4.      Przy wystawianiu oceny rocznej uwzględnia się oceny cząstkowe uzyskane w ciągu całego roku szkolnego.

9.2.5.      Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

9.2.6.      Każdy uczeń systematycznie uczestniczący w zajęciach w ciągu okresu nauki winien być oceniony w trzech obszarach: wiedzy, umiejętności i aktywności. Minimalna liczba ocen uzyskanych w okresie półrocza wynosi 3.

9.2.7.      Na zebranie śródroczne  z rodzicami powinna być wystawiona co najmniej jedna ocena.

9.2.8.      Obowiązuje cyfrowa skala ocen (od 1 do 6) .  W sprawdzianach, kartkówkach i pracach klasowych obowiązują następujące progi procentowe: 0%-39% – niedostateczny, 40%-54% – dopuszczający, 55%-69% – dostateczny, 70%-84% – dobry, 85%-94% – bardzo dobry, 95%-100% – celujący.

9.2.9.      W przypadku zewnętrznych testów standaryzowanych – próbnych arkuszy maturalnych  jako elementu badania wyników nauczania, obowiązuje skala ocen: 0%-29% – niedostateczny, 30%-50% – dopuszczający, 51%-70% – dostateczny, 71%-85% – dobry, 86%-100% – bardzo dobry.

9.2.10.  Sposób zapisywania ocen cząstkowych w dokumentacji szkolnej powinien umożliwić diagnozowanie postępów ucznia. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje nauczyciel.

9.2.11.  Dopuszcza się różnorodne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, których stosowanie warunkuje specyfika przedmiotu według odpowiednich wag: prace klasowe – 0.9, sprawdziany – 0.9, kartkówki – 0.5, prace domowe – 0.4, odpowiedź ustna – 0.5, projekt – 0.9, praca stylistyczna na lekcji i w domu – 0.8 arkusz próbny maturalny – 0.9, praca na lekcji – 0.4 Można poprawić tylko pracę klasową, sprawdzian i prace stylistyczne, te kategorie maja taką samą wagę.

9.2.12.  Testy diagnozujące sprawdzające  opanowanie wiadomości i umiejętności uczniowie piszą po zakończeniu półrocza oraz przed zakończeniem roku szkolnego  na ocenę. Wyjątek stanowią testy diagnozujące dla klas I.

9.2.13.  Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie to brak podręcznika, brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, brak materiałów przekazanych przez nauczyciela, nieprzygotowanie z zakresu materiału, który był na minionych lekcjach. W przypadku przedmiotu, który jest raz w tygodniu, uczeń może zgłosić tylko jedno nieprzygotowanie w semestrze. W przypadku przedmiotu, który jest w planie dwa razy i częściej, może zgłosić 3 nieprzygotowania w okresie. Nieprzygotowania muszą być zgłaszane na początku lekcji i zapisane na kartce, którą otrzymuje nauczyciel tuż po wejściu do sali lekcyjnej.

9.2.14.  Praca domowa musi być wpisana przez nauczyciela do dziennika elektronicznego w module „praca domowa”.

9.2.15. Brak zadania domowego odnotowany jest w dzienniku za pomocą „-„co nie zwalnia ucznia z obowiązku odrobienia tego zadania.

9.2.16.  Kartkówka to forma sprawdzenia wiedzy nieprzekraczająca materiału z trzech ostatnich lekcji i nie trwająca dłużej niż 15 minut. Kartkówka, obejmująca materiał nie szerszy niż z trzech ostatnich lekcji, nie musi być zapowiedziana.

9.2.17.  Prace klasowe oraz sprawdziany pisemne z określonego przez nauczyciela zakresu materiału i problemów do powtórzenia, obejmujących zwykle dział programowy, powinny być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel musi wpisać do dziennika elektronicznego, w zakładce terminarz, temat sprawdzianu oraz termin jego przeprowadzenia W ciągu jednego dnia – jedna praca klasowa lub jeden sprawdzian, w ciągu tygodniu maksymalnie trzy.

9.2.18.  Obecność ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej (sprawdzianie) jest obowiązkowa. Uczeń ma prawo do poprawy tej oceny, która w dzienniku będzie widniała jako ocena poprawiona z odpowiednią wagą. Usprawiedliwiona – nakłada obowiązek zaliczenia go w terminie  i w formie wskazanej przez nauczyciela. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności  uczeń ma obowiązek przystąpienia do sprawdzianu w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły.

9.2.19.  Korzystanie z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy uznane zostanie za kradzież własności intelektualnej i ocenione na niedostateczny bez prawa poprawy tej oceny. Nauczyciel powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.

9.2.20.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne:

kartkówki winny być oddane uczniom w terminie do 1 tygodnia,

sprawdziany i prace klasowe winny być oddane uczniom w terminie do 2 tygodni a następnie przechowywane przez nauczycieli do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia).

9.2.21.  Uczeń może ponownie przystąpić do sprawdzianu lub pracy klasowej, z których uzyskał niezadowalającą go ocenę – w terminie i formie wskazanej przez nauczyciela  – celem powtórnego oceniania jego wiadomości i umiejętności. W dzienniku pozostaje ocena najwyższa.

9.2.22.  W przypadkach długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności ucznia dopuszcza się odstępstwa od zasad określonych przez ocenianie wewnątrzszkolne, po konsultacji z wychowawcą i psychologiem szkolnym.

9.2.23.  Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do:

poinformowania ucznia i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej z miesięcznym wyprzedzeniem (forma pisemna – potwierdzona przez rodzica (opiekuna) w LIBRUSIE) lub wysłana pocztą za potwierdzeniem dostarczenia  i możliwości jej podwyższenia,

poinformowania ucznia o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej z miesięcznym wyprzedzeniem  (fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku) i możliwości jej podwyższenia,

ustalenia i wpisania do dziennika ostatecznej oceny klasyfikacyjnej najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do dnia posiedzenia RP.

9.2.24.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

9.2.25.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

 

 

 

9.3. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

9.3.1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

9.3.2.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

9.3.3.      Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

9.3.4.      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

9.3.5.      Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.

9.3.6.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9.3.7.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza Komisja, w skład której wchodzą :

Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący Komisji

Nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z których jest przeprowadzany ten egzamin.

Przewodniczący Komisji uzgadnia z uczniem  oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych , z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

9.3. 8.      W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

9.3.9.      Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
 2. imiona i nazwiska  osób wchodzących w skład komisji,
 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 4. imię i nazwisko ucznia
 5. zadania  egzaminacyjne,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną

Do protokołu dołącza się  w formie załącznika nr 1 –  pisemne prace ucznia ze szczegółową punktacją , załącznika nr 2  – zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz załącznika nr 3  – zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego jeżeli było oceniane.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.3.10.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

9.3.11.  Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9.3.12.  Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu w prace egzaminacyjne po złożeniu wniosku do Dyrektora szkoły. Dyrektor  uzgadnia termin wglądu. Wgląd odbywa się w gabinecie Dyrektora. Okazywanej dokumentacji nie można wynosić poza gabinet dyrektora.

 

9.4. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI – ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

9.4.1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Sprawdzian przeprowadza się  nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

9.4.2.      Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie i zawierać uzasadnienie złamania procedury ustalania oceny.

9.4.3.      Dyrektor szkoły rozpatruje zastrzeżenia, podejmuje stosowną decyzję, o której informuje na piśmie ucznia i  jego rodziców (prawnych opiekunów).

9.4.4.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych lub ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9.4.5.      Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9.4.6.      W skład komisji wchodzą:

 1. a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji;
 2. c)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. d)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

9.4.7.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9.4.8.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. a) nazwę przedmiotu , z którego przeprowadzany jest sprawdzian
 2. b)      skład komisji,
 3. c)      termin sprawdzianu,
 4. d)     imię i nazwisko ucznia
 5. e)      zadania sprawdzające,
 6. f)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się  w formie załącznika nr 1 pisemne prace ucznia ze szczegółową     punktacją , załącznika nr 2  zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz załącznika nr 3 dotyczącego umiejętności praktycznych jeżeli były oceniane.

9.4.9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.4.10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9.4.11.  Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

9.4.12.  Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

Uczeń może ubiegać się o sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych, jeżeli:

 • nie została zachowana procedura ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej,
 • nieobecność w szkole spowodowana była jego długotrwałą chorobą  lub wypadkiem losowym w jego rodzinie,
 • upoważnia go do tego orzeczenie lekarskie o przyczynie niepowodzeń w szkole, spowodowanych ukrytą chorobą lub deficytami.

Szczegółowe warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

9.4.13.  Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu w prace egzaminacyjne po złożeniu wniosku do Dyrektora szkoły. Dyrektor  uzgadnia termin wglądu. Wgląd odbywa się w gabinecie Dyrektora. Okazywanej dokumentacji nie można  wynosić poza gabinet Dyrektora.

 

 

9.5 PROMOWANIE UCZNIA.

 

9.5.1.      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

9.5.2.      Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

9.5.3.      Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

9.5.4.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

9.5.5.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 9.5.1. wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9.5.6.      W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki na świadectwie umieszczone są obydwie oceny.

9.5.7.Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się      roczne      oceny          klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

9.5.8. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

9.6. EGZAMIN POPRAWKOWY

9.6.1.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

9.6.2.      Uczeń składa do Dyrektora szkoły na piśmie deklarację woli zdawania egzaminu poprawkowego.

9.6.3.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej , części ustnej oraz części praktycznej , z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.6.4.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin przeprowadza się  w ostatnim tygodniu ferii letnich.

9.6.5.      Wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o terminie egzaminu poprawkowego (data, godzina) na piśmie.

9.6.6.      Nauczyciel egzaminujący opracowuje zestawy zadań na poszczególne oceny (odpowiednio do części pisemnej i ustnej).

9.6.7.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 1. a)      dyrektor szkoły
 2. b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 3. c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

9.6.8.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9.6.9.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. a)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
 2. b)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. c)      termin egzaminu poprawkowego;
 4. d)         imię i nazwisko ucznia
 5. c)      zadania egzaminacyjne;
 6. d)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się  w formie załącznika nr 1 pisemne prace ucznia ze szczegółową punktacją , załącznika nr 2  informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz załącznika nr 3 dotyczącego umiejętności praktycznych jeżeli były oceniane.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić w terminie do 5 dni roboczych po egzaminie poprawkowym , zastrzeżenia do dyrektora szkoły , jeśli uznają , że ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W przypadku uznania zastrzeżeń  przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wychowawca  informuje rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskanej ocenie z egzaminu.

9.6.10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9.6.11.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z dwóch zajęć edukacyjnych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

9.6.12.  Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu w prace egzaminacyjne po złożeniu wniosku do Dyrektora szkoły. Dyrektor  określa termin wglądu. Wgląd odbywa się w gabinecie Dyrektora. Okazywanej dokumentacji nie można wynosić poza gabinet Dyrektora.

9.6.13.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

9.7. OCENA ZACHOWANIA

9.7.1.      Kryteria ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, dziennik LIBRUS generuje proponowaną      ocenę  wynikającą z systemu punktowego oceniania wewnątrzszkolnego.

Wychowawca ustalający ocenę powinien ją uzasadnić pisemnie  na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

9.7.2.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,w tym poradni specjalistycznej.

9.7.3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału, kierując sie przyjętymi kryteriami, po zasięgnięciu pisemnej opinii: nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

9.7.4.Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według

następującej skali:

wzorowe;

bardzo dobre;

dobre;

poprawne;

nieodpowiednie;

naganne.

9.7.5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące

podstawowe obszary:

 1. a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. g) godne, kulturalne zachowanie sie w szkole i poza nią;
 7. h) okazywanie szacunku innym osobom.

9.7.6. Ocenianie zachowania ucznia odbywa sie przez ocenianie wewnątrzszkolne.

9.7.7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9.7.8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

9.7.9. Frekwencja ma wpływ na ocenę zachowania.

9.7.10. Ustala sie następujące kryteria ocen:

ocenę wzorowe uzyskuje uczeń, który respektuje wszystkie obowiązki ucznia określone w statucie oraz:

 1. a) stwarza atmosferę życzliwości, jest uprzejmy i cechuje się wysoką kulturą osobistą,
 2. b) okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły, kolegom,
 3. c) wypełnia polecenia wychowawcy,
 4. d) systematyczne wypełnia obowiązki szkolne,
 5. e) pracuje nad sobą, rozwija zainteresowania,
 6. f) dba o honor i tradycje szkoły,
 7. g) jest uczciwy, nie ucieka od odpowiedzialności za swoje czyny,
 8. h) dba o kulturę języka i piękno ojczystej mowy,
 9. i) nie ulega nałogom, nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie zażywa narkotyków,
 10. j) dba o honor szkoły, godnie ją reprezentuje w środowisku lokalnym,
 11. k) wypełnia przyjęte na siebie zadania (np. pomoc kolegom, uczestnictwo w pracach

zespołu klasowego, samorządu, organizacji szkolnych i pozaszkolnych), prowadzi działalność wolontariacką ,

 1. l) ubiera sie odpowiednio do szkoły,

ł) w pełni przestrzega zasad zawartych w statucie szkoły,

 1. m) ma 100 % frekwencję lub terminowo usprawiedliwione nieobecności na zajęciach, nie spóźnia się na zajęcia.

Za swoją postawę i działalność  uzyskuje w ciągu okresu pracy w szkole 181 punktów lub powyżej.

ocenę bardzo dobre uzyskuje uczeń, który respektuje wszystkie obowiązki ucznia

określone w statucie oraz:

 1. a) jest uprzejmy i cechuje sie kultura osobista,
 2. b) okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom, kolegom,
 3. c) wypełnia polecenia wychowawcy,
 4. d) systematycznie wypełnia obowiązki szkolne,

e)dba o rozwój osobisty,

 1. f) jest uczciwy, nie ucieka od odpowiedzialności za swoje czyny,
 2. g) dba o kulturę języka,
 3. h) nie ulega nałogom, nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie zażywa narkotyków,
 4. i) dba o honor szkoły,
 5. j) wypełnia przyjęte na siebie zadania (np. pomoc kolegom, uczestnictwo w pracach

zespołu klasowego, samorządu, organizacji szkolnych i pozaszkolnych),

 1. k) szanuje mienie społeczne, dba o estetykę w szkole,
 2. l) ubiera sie odpowiednio  do szkoły,

ł) przestrzega zasad zawartych w statucie szkoły,

 1. m) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień, terminowo usprawiedliwia

nieobecności na zajęciach.

Za swwoją postawe I działalność uzyskuje w ciągu okresu  punkty w przedziale 151-181.

ocenę dobre uzyskuje uczeń, który respektuje wszystkie obowiązki ucznia określone w statucie:

 1. a) jest życzliwy i cechuje sie kultura osobista,
 2. b) okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, kolegom,
 3. c) wypełnia polecenia wychowawcy,
 4. d) wypełnia obowiązki szkolne, pracuje systematycznie,
 5. e) pracuje nad sobą,
 6. f) jest uczciwy, nie ucieka od odpowiedzialności za swoje czyny,
 7. g) dba o kulturę języka,
 8. h) nie ulega nałogom,
 9. i) wypełnia przyjęte na siebie zadania,
 10. j) ubiera sie odpowiednio  do szkoły,
 11. k) przestrzega zasad zawartych w statucie szkoły,
 12. l) terminowo usprawiedliwia nieobecności w szkole.

Uzyskuje w ciągu okresu punkty w przedziale 101-150.

Ocenę poprawne uzyskuje uczeń, który respektuje obowiązki ucznia określone

w statucie oraz:

 1. a) okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, kolegom,
 2. b) wykazuje sie kultura osobista,
 3. c) wypełnia obowiązki szkolne,
 4. d) postępuje uczciwie,
 5. e) wypełnia powierzone mu zadania,
 6. f) szanuje mienie społeczne,
 7. g) usprawiedliwia nieobecności na zajęciach,
 8. h) nosi strój odpowiedni do szkoły
 9. i) przestrzega zasad zawartych w statucie szkoły.

Uzyskuje w ciągu okresu punkty w przedziale 50- 100.

Ocenę nieodpowiednie uzyskuje uczeń, który:

 1. a) nie zawsze okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły, kolegom,
 2. b) nie wypełnia większości obowiązków szkolnych,
 3. c) nie zawsze postępuje w sposób uczciwy,
 4. d) nie zawsze wykazuje sie kultura osobista,
 5. e) nie dba o kulturę języka,
 6. f) ulega nałogom,
 7. g) nie wypełnia przyjętych na siebie zobowiązań,
 8. h) nie dba o otoczenie,
 9. i) nie charakteryzuje sie schludnym wyglądem,
 10. j) nie zawsze przestrzega zasad zawartych w statucie szkoły,
 11. k) nie usprawiedliwia nieobecności.

Uzyskuje w ciągu okresu nauki poniżej 50 punktów.

Ocenę naganne uzyskuje uczeń, który:

 1. a) nie wypełnia obowiązków szkolnych,
 2. b) łamie zawarte w statucie zapisy,
 3. c) ma demoralizujący wpływ na otoczenie,
 4. d) jest wulgarny, agresywny, nie wykazuje chęci poprawy.

9.7.12. Uczący w danym oddziale zobowiązani są do zapoznania sie z proponowanymi przez wychowawcę oddziału ocenami zachowania. W przypadku wystąpienia niezgodności powinni o niej poinformować wychowawcę przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zabraniem Rady Pedagogicznej i pisemnie uzasadnić swoje stanowisko.

9.7.13. Uczeń lub jego rodzice maja prawo wystąpić o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

uczeń lub jego rodzice w ciągu dwóch dni od podania informacji o przewidywanej

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazują wychowawcy, zarejestrowane w sekretariacie, pismo informujące o utrzymywanych wcześniej w tajemnicy wydarzeniach, które ich zdaniem miały wpływ na okresowe pogorszenie się zachowania ucznia;

wychowawca oddziału, po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji (uwagi w

dzienniku, opinie nauczycieli, ucznia i jego kolegów) oraz po konsultacji z  psychologiem szkolnym, w ciągu dwóch dni ustosunkowuje sie do treści

pisma i również w formie pisemnej informuje ucznia lub jego rodziców o decyzji i ją

uzasadnia.

9.7.14. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora liceum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

9.7.15. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9.7.16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor liceum powołuje komisje, która ustala roczna ocenę klasyfikacyjna zachowania. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor liceum albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora liceum – jako

przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

5) psycholog, szkolny

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

9.7.17. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 16, roczna ocena klasyfikacyjna

zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez

komisję jest ostateczna.

9.7.18. Komisja o której mowa w ust. 16, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni roboczych  od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykła większością  głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

9.7.19. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 16, sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustalona ocenę klasyfikacyjna zachowania wraz z uzasadnieniem.

9.7.20. Protokół, o którym mowa w ust. 19 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

 

9.8.   PRZYZNAWANIE PUNKTÓW ZACHOWANIA.

9.8.1      Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 • niszczenie prac klasowych lub kartkówek (-5 punktów każdorazowo);
 • przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (-5 punktów każdorazowo);
 • odmowa wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela (np. dyżurnemu) (-5 punktów każdorazowo);
 • umyślne niszczenie mienia szkolnego (-10 punktów każdorazowo);
 • nieprzestrzeganie regulaminów pracowni szkolnych (od -5 do -10 punktów każdorazowo);
 • udział w kołach zainteresowań lub udokumentowany udział w zajęciach poza szkołą (+10 punktów każdorazowo).

9.8.2 Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 • szacunek do obowiązków szkolnych (od -20 do +20 punktów każdorazowo)
 • efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (+10 punktów w okresie);
 • efektywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym (od +5 do +15 punktów w okresie);
 • praca na rzecz klasy lub szkoły (od +5 do +15 punktów każdorazowo);
 • przygotowanie uroczystości, imprez na terenie szkoły (od +5 do +15 punktów każdorazowo):
 • udział w olimpiadzie przedmiotowej (+25 punktów każdorazowo);
 • udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz innych (+15 punktów każdorazowo);
 • pomoc koleżankom, kolegom w nauce ( od 0 do +10 punktów każdorazowo).

 

9.8.3 Dbałość o honor i tradycje szkoły:

 • godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, np. podczas uroczystości, świąt państwowych i lokalnych, uroczystościach międzyszkolnych, konkursach i zawodach sportowych (każdorazowo +10 punktów);
 • uczestnictwo w działalności charytatywnej, jako wolontariusz lub honorowe oddawanie krwi (+30 punktów każdorazowo);
 • uczestnictwo w akcjach i projektach na rzecz środowiska lokalnego np. ekologicznych (+10 punktów każdorazowo);
 • nieodpowiednie zachowanie podczas uroczystości szkolnych (-5 punktów każdorazowo);
 • działania skutkujące  obniżeniem wizerunku szkoły  oraz podważanie kompetencji nauczycieli i Ich ośmieszanie  poprzez zamieszczanie w Internecie  zdjęć i nagrań dokonanych w szkole ( – 50 punktów każdorazowo)
 • niegodne zachowanie się wobec symboli narodowych (-5 punktów każdorazowo);
 • przejawy dyskryminacji rasowej, religijnej , kulturowej mobingowanie kolegów (-10 punktów każdorazowo)
 • podrobienie lub przerobienie podpisu, zwolnienia, oceny lub innego dokumentu (‑10 punktów każdorazowo);
 • kradzież na terenie szkoły ( -30 punktów).

 

 

9.8.4      Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 • przejawianie agresji fizycznej wobec kolegów, nauczycieli lub innych osób (‑30 punktów każdorazowo);
 • przejawianie agresji słownej wobec kolegów, nauczycieli lub innych osób (-15 punktów każdorazowo);
 • zastraszanie, namawianie do bójek, organizowanie ich, udział w bójkach (-30 punktów każdorazowo);
 • wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy (-15 punktów każdorazowo);
 • zakłócanie porządku na prz erwach (-5  punktów każdorazowo);
 • palenie tytoniu lub papierosa elektronicznego w szkole i na terenie szkoły, podczas wycieczek i obozów szkolnych oraz podczas imprez na których uczeń reprezentuje szkołę (-20 punktów każdorazowo);
 • spożywanie alkoholu lub przebywanie pod wpływem alkoholu w szkole i na terenie szkoły oraz podczas grupowych wyjść ze szkoły (-30 punktów każdorazowo);
 • używanie lub przebywanie pod wpływem narkotyków w szkole i na terenie szkoły oraz podczas grupowych wyjść ze szkoły (-40 punktów każdorazowo).

9.8.5      Godne i kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią:

 • kultura osobista (od 0 do +10 punktów każdorazowo)
 • umiejętność poprawnego zachowania (+20 punktów na jeden semestr; przyznaje się tylko wówczas, gdy uczeń nie ma żadnej negatywnej uwagi dotyczącej jego zachowania);
 • używanie wulgarnego języka, przeklinanie ( -10 punktów każdorazowo);
 • niewłaściwy wygląd i strój (-5 punktów każdorazowo);
 • niekulturalne zachowanie się w miejscu publicznym, podczas grupowych wyjść ze szkoły (‑10 punktów każdorazowo);
 • używanie telefonu komórkowego lub słuchanie muzyki na lekcji (-5 punktów każdorazowo);
 • jedzenie, na lekcji (-5 punktów każdorazowo);
 • przebywanie w okryciach wierzchnich podczas lekcji i wnoszenie ich do sal lekcyjnych (-5 punkty każdorazowo).

9.8.6 Okazywanie szacunku innym osobom:

 • szacunek do pracowników szkolnych (od -10 do +10 punktów każdorazowo);
 • uczeń nie okazuje szacunku innym osobom stosując wobec nich obraźliwe epitety, podnosząc na nie głos, wykonując obraźliwe lub wulgarne gesty lub w inny sposób uwłaczając ich godności  (od -5 do -10 punktów każdorazowo).

9.8.7      Frekwencja ucznia:

Ocena wyjściowa zachowania ulega zmianie pod wpływem frekwencji ucznia na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Nieobecności nieusprawiedliwione i spóźnienia są przeliczane na punkty:

 • miesięczna nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji (- 5 punkty do 10 godzin, -10 punktów do 20 godzin, -15 punktów powyżej 21 godzin);
 • miesięczne spóźnienia na lekcje (- 5 punkty do 10 spóźnień, -10 punktów do 20 spóźnień, -15 punktów powyżej 21 spóźnień).

9.8.8   Uczniowie  i rodzice (opiekunowie prawni) przyjmują własnoręcznym podpisem znajomość regulaminów na początku roku szkolnego lub z chwilą przyjęcia do szkoły w ciągu trwania cyklu kształcenia.

9.8.9 Wszyscy nauczyciele w szkole stosują jednolitą, ustaloną politykę dotyczącą oceniania zachowania.

9.8.10 Nauczyciele stosują pełną skalę ocen zachowania.

 

 

9.9.   SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU.

 

9.9.1 Obserwacja ciągła na różnych płaszczyznach życia szkolnego, dokonywana przez wszystkich pracowników szkoły i uczniów.

9.9.1   Adnotacje o pozytywnym i negatywnym zachowaniu ucznia w dzienniku elektronicznym mogą zgłaszać do wychowawcy wszyscy pracownicy szkoły.

9.9.2 Sposoby sprawdzania postępów w zachowaniu ucznia:

 • systematyczna analiza dokumentacji z przebiegu godziny z wychowawcą klasy –  ( jeden raz w miesiącu analiza frekwencji i zapisanych uwag w dzienniku lekcyjnym),
 • konsultacja w zespołach wychowawczych,
 • rozmowy wychowawcy z nauczycielami uczącymi w danej klasie i psychologiem szkolnym.

 

 

 

 1. ZASADY INFORMOWANIA O OCENIANIU WEWNĄTRZSZKOLNYM I OCENIANIU PRZEDMIOTOWYM.

10.1      Na początku każdego roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o zasadach oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, możliwościach podwyższenia ocen oraz o sposobie oceniania zachowania . Uzyskane informacje potwierdzają podpisem.

10.2      Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:

kontakt bezpośredni:

 • spotkania z rodzicami · rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie,
 • w sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza wcześniej ustalonym trybem.

kontakt pośredni:

 • wiadomość w dzienniku elektronicznym,
 • rozmowa telefoniczna,
 • korespondencja mailowa- na skrzynkach służbowych nauczycieli,

10.3      Po pierwszym okresie danego roku szkolnego rodzice (opiekunowie) otrzymują pisemną informację o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.

10.4      Wychowawca organizuje (na życzenie rodziców) spotkania z innymi uczącymi w danej klasie nauczycielami lub specjalistami (na przykład psychologiem, policjantem, pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).  Informuje dyrektora szkoły o organizowanym spotkaniu i jego tematyce.

10.5      Zasady oceniania przedmiotowego opracowują nauczyciele uczący tego samego lub zbliżonych przedmiotów – muszą być zgodne z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym szkoły.

10.6      Ocenianie przedmiotowe obejmuje:

 1. a)      wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,
 2. b)      zestaw narzędzi oceniania (zgodny z ocenianiem wewnątrzszkolnym),
 3. c)      wymagania i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej,
 4. d)      z obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

10.7      Nauczyciel zobowiązany jest opracować szczegółowe (z uwzględnieniem specyfiki zajęć) wymagania edukacyjne dla prowadzonych przez siebie zajęć, uwzględniając skalę ocen przyjętych w szkole.

10.8      Przedmiotowe Systemy Oceniania  zawierają szczegółowe – nie ujęte w niniejszym dokumencie zasady oceniania.

10.9      Przedmiotowe Systemy Oceniania są dokumentami w posiadaniu nauczycieli przedmiotowych oraz jako załączniki do realizowanej podstawy programowej.

10.10  Dopuszcza się w  Przedmiotowych Systemach Oceniania skalę punktową przeliczaną na oceny. Szczegółowe informacje dotyczące skali punktowej przekazują nauczyciele uczący danych przedmiotów.

10.11  Ocenianie Wewnątrzszkolne jest dokumentem otwartym. Wszelkie zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając wyniki ewaluacji.

10.12  Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne, wynikające z realizacji tych ustaleń, rozstrzyga dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

10.13  Ocenianie Wewnątrzszkolne dostępne jest do wglądu uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli w sekretariacie szkoły, u Wychowawców klas i w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

10.14  Przedmiotowe Systemy Oceniania są dostępne u nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz u dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

Rozdział  XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie natychmiastowym przez Zarząd

Stowarzyszenia In gremio w Gdyni na wniosek:

 1. a) Prezesa Zarządu,
 2. b) Dyrektora Szkoły,
 3. c) Rady Pedagogicznej.

11.2. Data wejścia w życie Statutu powinna uwzględniać rodzaj wprowadzanych zmian.

11.3. Zmiany w Statucie zapisywane są w formie tekstu jednolitego.

11.4 Uchwalona treść Statutu zamieszczona jest na stronie szkoły oraz dostępna w sekretariacie oraz czytelni szkolnej.

11.5 Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej szkole dokumentacji określaj odrębne przepisy.

11.6 Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami: Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 81-616 Gdynia, ul. Pomorska 39/41 NIP 586-11-25-349 tel./fax. 58 661 44 66

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 

 

 

Zatwierdzam