ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZEGO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO:

 

  1. Do 31 maja 2023 r. Rodzice składają podanie o przyjęcie dziecka do dyrektora szkoły.

Do podania należy dołączyć wykaz ocen z dziennika elektronicznego.

  1. W terminie od 23.06.2023 r. do 30.06.2023 r. Rodzice składają w sekretariacie szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dziecko takie posiada.
  2. 4 lipca Rodzice, których dzieci przeszły I etap rekrutacji zostają zaproszeni wraz z dzieckiem na indywidualną rozmowę z dyrektorem i psychologiem szkolnym.
  3. 7 lipca zostaje ogłoszona lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej PSLO SMS.

Warunki przyjęcia:

1) Średnia ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej co najmniej 4,0

2) Zachowanie co najmniej dobre

3) Brak ocen dopuszczających z obowiązkowych przedmiotów maturalnych:

języka polskiego, języka angielskiego, matematyki

PSLO w Gdyni jest szkołą płatną – wysokość czesnego i warianty płatności poznają Państwo podczas wizyty u dyrekcji.
Wszystkich dodatkowych informacji można zasięgnąć w siedzibie szkoły:
Gdynia, ul. Okrzei 6.

W wypadku pytań dotyczących szkoły i rekrutacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Sekretariat:  607 270 820

885-783-785 (Lucyna Bernardelli, Dyrektor Szkoły)

Wypełnioną deklarację woli prosimy przesłać na adres: bernardelli@pslo.edu.pl